Hanes y Teulu

Hanes y Teulu Hanes y Teulu

Dros y blynyddoedd mae pobl wedi gofyn yn aml - beth mae canolfan arddio'n ei wneud yng nghanol unlle? Gadewch i mi ddweud y stori....

Cafodd Robin ei eni a'i fagu yng Nghaernarfon ac ar l gadael Ysgol Ramadeg Caernarfon aeth o i astudio Garddwriaeth ym Mhrifysgol Llundain. Wedi gorffen yno, dechreuodd weithio yn y fasnach hadau fel bridiwr blodau. Yno y cyfarfu a disgyn mewn cariad Valerie a oedd wedi astudio Garddwriaeth yng Ngholeg Writtle. Priododd y ddau ym 1971 a symud i Torquay at Sutton Seeds. Yno y buon nhw tan 1980 ac yno hefyd y ganwyd Justin a Melanie.

Roedd Robin a Valerie'n angerddol am dyfu pethau - coed a llwyni oedd pethau Valerie, a Robin - unrhyw beth y gallai eu tyfu a'u gwerthu! Dechreuodd y ddau feddwl am brynu tir a, gyda'r ddau blentyn ifanc, yn l nhw i Gymru a phrynu Fron Goch a thair acer o dir ym 1981.

Yn ystod y blynyddoedd ar l hynny, ac ar l prynu darnau eraill o dir yn yr ardal, bu Robin a Valerie yn gweithio'n galed iawn yn tyfu ffrwythau a llysiau i gyflenwi siopau lleol yng Nghaernarfon a Bangor. Dyma'r cyfnod hefyd pan oedd Robin yn gweithio yng Nglynllifon. Felly, roedd y rhan fwyaf o'r cyfrifoldeb am gynaeafu a gwerthu yn disgyn ar Valerie.

Cododd y syniad o werthu cynnyrch ar safle ychydig o flynyddoedd yn ddiweddarach pan oedd Robin a Justin (8 oed) yn chwynnu mefus. Aeth y ddau i drafod mynd bocs o letys i'r git ln i weld a fydden nhw'n gwerthu. Cafodd y cyfan eu gwerthu a ganwyd y siop fferm.

Sied fechan gyferbyn 'r prif dŷ oedd siop wreiddiol Fron Goch. Roedd tatws newydd, blodfresych, ffa dringo, blodau a phob math o ffrwythau meddal yn cael eu tyfu. Ffa dringo oedd ble mae'r caffi heddiw a'r chrysanthemums ble mae'r siop. Datblygodd y feithrinfa blanhigion ar ochr arall y rheilffordd ac mae yno hyd heddiw.

Gyda thwf yr Archfarchnadoedd yn y 1990au, roedd yn rhaid i'r teulu arallgyfeirio i oroesi. Roedd Robin a Valerie yn gweithio'n llawn amser yn y feithrinfa erbyn hyn ac wedi dechrau gwerthu coed a llwyni a blodau lluosflwydd, sef arbenigedd Valerie. Pan ychwanegodd Robin blanhigion gwely blodau at yr hyn oedd yn cael ei gynnig, dechreuodd y busnes ddatblygu'n gyflym.

Ym1996, ar l i Justin ddod adref yn byrlymu o syniadau a brwdfrydedd ar l profiad gwaith yn America, penderfynodd y teulu gau'r hen siop fferm ac ehangu. Cafodd tŷ gwydr gwreiddiol y tomatos ei droi'n siop newydd a dechreuwyd gwerthu mwy a mwy o gynnyrch. Dyma egin y ganolfan arddio sydd yno heddiw.

Tyfodd y busnes yn gyflym yn ystod y deng mlynedd nesaf . Roedd parcio, toiledau a mynediad i gwsmeriaid yn broblemau parhaus. Roedd angen ymestyn o ddifrif. Prynwyd rhagor o dir y drws nesaf a chael caniatd cynllunio ar gyfer mynedfa , maes parcio, toiledau a lle newydd ar gyfer planhigion. Gyda chwsmeriaid teyrngar a'r cynllun cerdyn clwb poblogaidd, dechreuodd Fron Goch ddatblygu.

Y datblygiad diweddaraf un yw sefydlu a datblygu'r caffi. Cafodd ei agor fis Mawrth 2007 ac mae wedi ennill ei blwyf fel lle cymunedol poblogaidd i deuluoedd a ffrindiau gyfarfod a rhannu newyddion yn rheolaidd.

Mae Fron Goch yn dal yn fusnes teuluol. Yn ogystal thyfu'r busnes bu'r teulu'n tyfu hefyd. Priododd Melanie Paul yn 2009 a ganwyd eu bachgen bach, Rhys, yn 201l, dau aelod newydd o deulu Fron Goch.

Blynyddoedd o arbrofi, gwaith caled a chariad at dyfu oedd dechrau'r daith i'r teulu Williams. Mae llawer o'r llwyddiant hwnnw yn ddyledus i'n staff teyrngar a chydwybodol ac wrth gwrs i'n cwsmeriaid teyrngar.

Beth nesaf? Mae'n debyg y bydd yn rhaid i ni aros a gweld.......